فرهنگ گردشگری


انجمن مردم نهاد کهنشهر تبریز در راستای فرهنگ سازی عمومی برای توسعه گردشگری کشور، به زودی دوره های فرهنگی را با همکاری ارگان های مختلف برای عموم مردم به صورت رایگان برگزار خواهد نمود.

زمان و مکان این کارگاه ها و نیز نحوه ثبت نام به زودی اعلام خواهد شد.