باستانشناسی برای کودکان

انجمن مردم نهاد کهنشهر تبریز در راستای پیوند نسل های جدید با میراث فرهنگی کشورمان و پاسداشت آن، به زودی اقدام به برگزاری کلاس های آشنایی با باستاننشاسی برای سنین رده سنی کودکان و نوجوانان خواهد نمود.

 

زمان و مکان این کارگاه ها و نیز نحوه ثبت نام به زودی اعلام خواهد شد