آشنایی با مبانی باستانشناسی

انجمن مردم نهاد کهنشهر تبریز در راستای توان افزایی راهنمایان گردشگری، در نظر دارد دوره های یک روزه آشنایی با مبانی باستان شناسی را برگزار نماید.

 

زمان و مکان این کارگاه ها و نیز نحوه ثبت نام به زودی اعلام خواهد شد.