کارگاه آموزشی بازار تبریز

انجمن مردم نهاد کهنشهر تبریز به زودی کارگاه های آشنایی با بازار تاریخی تبریز را برای عموم و متخصصین برگزار نماید.

 

اهداف کارگاه:

1. آشنایی با تاریخ بازار

2. شناخت معماری بازار

3. شناخت مردم شناسی بازار

 

زمان و مکان این کارگاه ها و نیز نحوه ثبت نام به زودی اعلام خواهد شد.